Privacybeleid

Ons adres is Koningsweg 16, 3762 EC Soest

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 500199775
Ons B.T.W.-nummer is 822494759

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website - je e-mailadres als je dit aan ons communiceert - alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt - alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd - om je later te benaderen voor marketingdoeleinden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: info@profile-soest.nl

- Per telefoon: 035-603 99 90

- Per brief: Koningsweg 16, 3762 EC Soest

 

Over communicatie per e-mail

Als u  in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u  aangevraagd heeft op het door u aan ons meegedeelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Als u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacybeleid”. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, vragen wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren vragen wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan s.v.p. contact op met ons bedrijf op het hierboven vermelde adres.

Meldingsplicht datalekken

Meldplicht datalekken

  1.  Inleiding

Profile Smeeing Soest B.V., gevestigd aan Koningsweg 16, 3762 EC Soest en ingeschreven bij de
KvK onder nummer 54428947,
verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt. De Wet Bescherming persoonsgegevens merkt Profile Smeeing Soest B.V, hierna te noemen Profile Smeeing Soest daarom aan als 'bewerker' en de cliënt aan als 'verantwoordelijke', in de zin van deze wet.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat Profile Smeeing Soest en de cliënt een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Profile Smeeing Soest met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

 

1.1 Bewerkersovereenkomst


Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Profile Smeeing Soest en de cliënt verplichten zich hierbij over en weer om de Wet bescherming Persoonsgegevens na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de cliënt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Profile Smeeing Soest niet toegestaan de van de cliënt verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Profile Smeeing Soest de gegevens voor en in opdracht van de cliënt verwerkt, garandeert de cliënt dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde grondslag.

Profile Smeeing Soest neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de WBP. De cliënt is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De cliënt zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

1.2     Wet meldplicht datalekken


Indien blijkt dat bij Profile Smeeing Soest sprake is van een datalek (als bedoeld in artikel 34a van de WBP) dat door Profile Smeeing Soest gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Profile Smeeing Soest de cliënt daarover zo snel mogelijk informeren nadat Profile Smeeing Soest  bekend is geworden met het datalek. Profile Smeeing Soest probeert aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n)direct alle informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige melding. Profile Smeeing Soest dient en zal dit onverwijld melden bij het
Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien alle benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Profile Smeeing Soest nader wordt onderzocht), zal Profile Smeeing Soest in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene verrichten.

 

Indien de cliënt van Profile Smeeing Soest een (voorlopige) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene eist over een datalek bij Profile Smeeing Soest, terwijl zonder meer voor de cliënt duidelijk is dat er bij Profile Smeeing Soest geen sprake is van een datalek als bedoeld in artikel 34a van de WBP, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle door Profile Smeeing Soest in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Profile Smeeing Soest daardoor leidt.
Profile Smeeing Soest zal de melding dan direct intrekken.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking